Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony slowiara.pl oraz usług Administratora.
 2. Klient decydujący się na korzystanie z usług Administratora potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje zasady w nim zawarte oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania modyfikacji w Regulaminie. W przypadku zmian Klient zostanie poinformowany o nich mailowo.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin – regulamin korzystania ze strony oraz usług slowiara.pl.
 2. Strona – witryna internetowa slowiara.pl.
 3. Administrator – firma SŁOWIARA Aleksandra Ząbek, ul. Wasylewskiego 38/1, 48-304 Nysa, NIP: 7532472861.
 4. Klient – każdy podmiot decydujący się na korzystanie z usług Administratora oraz kontaktujący się z Administratorem mailowo pod adresem kontakt@slowiara.pl.

§ 3 Zasady współpracy

 1. Korzystanie z usług Administratora jest możliwe na zasadach ogólnych zawartych w Regulaminie dla każdego podmiotu.
 2. Strona umożliwia Klientowi zamówienie usług związanych z marketingiem internetowym oraz branżą artystyczną.
 3. Administrator ma obowiązek dostarczyć zamówione usługi w wyznaczonym terminie, o którym powiadomił Klienta. W przypadku braku wyznaczenia terminu realizacji usług Administrator zobowiązany jest do dostarczenia usług w terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty zaliczki.
 4. Klient jest upoważniony do zgłoszenia dwóch serii poprawek w ramach realizacji zlecenia, odnoszących się do wykonanych przez Administratora usług w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania pierwszej wersji produktu. Po upłynięciu tego terminu każda wprowadzona przez Administratora poprawka jest odpłatna.
 5. Wprowadzenie poprawek zawartych w cenie usług obejmuje korektę treści, a nie zmianę całego produktu, którego zasady tworzenia zostały określone na początku współpracy w briefie oraz na drodze korespondencji mailowej. Druga seria poprawek odnosi się do wcześniej wprowadzonej korekty (pierwszej serii poprawek), a nie całego zlecenia. Trzecia i każda kolejna seria poprawek jest odpłatna.
 6. Administrator ma obowiązek wprowadzenia poprawek w ciągu 14 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia przez Klienta. Zmiany mogą wynikać z uwagi na brak niespełnienia ustaleń określonych w briefie oraz na drodze korespondencji mailowej. Poprawki, których przyczyną jest zmiana koncepcji, niedostarczenie materiałów czy brak poinformowania Administratora przez Klienta przed przystąpieniem do wykonania usług, są odpłatne.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Oferty bez podania przyczyny.
 8. Cennik usług jest orientacyjny i podane w nim ceny mogą ulec zmianie w zależności od charakteru zlecenia. Cennik wysyłany jest drogą korespondencji mailowej do Klienta.
 9. Administrator zastrzega sobie wprowadzenie cen promocyjnych na określonych przez siebie zasadach oraz w wyznaczonych przez niego okresach.
 10. Do każdej ceny usług podanej w Cenniku należy naliczyć podatek VAT, zgodnie z panującymi przepisami. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zostanie wprowadzona odpowiednia zmiana wynagrodzenia brutto na rzecz zrealizowanej usługi.
 11. Pełne prawa majątkowe do produktów przechodzą na Klienta z momentem uznania Administratora kwotą stanowiącą wynagrodzenie za zrealizowane usługi.
 12. Opłata za zrealizowane zamówienie odbywa się w dwóch turach – pierwsza w postaci zaliczki 50% wartości ogólnej zlecenia (brutto) płatnej na początku współpracy oraz druga tura po otrzymaniu finalnej wersji produktu lub wtedy, gdy upłynął termin zgłoszenia uwag do zrealizowanej usługi.
 13. W momencie uznania Administratora należną kwotą wynagrodzenia Klient traci prawo odstąpienia od umowy.
 14. Klient wyraża zgodę na otrzymanie rachunku/faktury za zrealizowane usługi drogą elektroniczną.

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Klienta, w tym osoby trzecie, oraz za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usług w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość do naprawy, konserwacji lub modyfikacji sprzętu, skutkującymi przerwami lub zakłóceniami w funkcjonowaniu Strony.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z usług Administratora oferowanych na Stronie należy zgłaszać drogą mailową na adres: kontakt@slowiara.pl.
 2. Treść zgłaszanej reklamacji powinna zawierać: datę i nazwę zrealizowanej usługi, której dotyczy reklamacja, adres mailowy podmiotu wnoszącego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Czas rozpatrywania reklamacji przez Administratora wynosi 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
 4. Administrator o decyzji podjętej w sprawie reklamacji powiadomi klienta drogą korespondencji mailowej na adres mailowy podmiotu, który wniósł reklamację.
 5. W przypadku obraźliwego tonu treści zgłaszanej reklamacji przez Klienta, zawierającej wulgarny język lub/oraz obrażającej Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozpatrywania reklamacji.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza na Stronie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 2. Warunkiem przesłania formularza jest podanie aktualnego adresu email.
 3. Dane zawarte w formularzu nie będą udostępniane osobom trzecim przez Administratora Strony.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną oraz pisemną uwagi Klientów dotyczące funkcjonowania Strony są udzielane przez Administratora w terminie 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
 2. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na Stronie. 

§ 8 Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad postępowania z danymi osobowymi użytkowników serwisu slowiara.pl przez Administratora i obowiązuje każdego Użytkownika, korzystającego z usług Strony.
 2. Administratorem serwisu slowiara.pl jest Aleksandra Ząbek.
 3. Strona aktualnie nie obejmuje zapisów do newslettera oraz nie ma możliwości logowania się do panelu klienta. Witryna internetowa slowiara.pl ma charakter wizytówki.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług z Oferty. Administrator zbiera od Użytkownika dane w celu uzgodnienia warunków współpracy drogą korespondencji mailowej (adres e-mail) oraz informacji potrzebnych do wystawienia rachunku/faktury za zrealizowane usługi – imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP.
 5. Zamawiający usługi Klient wyraża jednocześnie zgodę na udostępnienie treści prac stanowiących przedmiot umowy w portfolio Administratora oraz wskazanie podmiotu zamawiającego usługi jako swojego Klienta w celach marketingowych na stronie www lub w pliku pdf.
 6. Dane kontaktowe przekazywane przez Klienta drogą mailową są wykorzystywane tylko i wyłączenia do celów świadczenia usług przez Administratora – kontakcie na poczet współpracy, przygotowania umowy, rozliczenia za zrealizowane usługi.
 7. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności należy wysłać zapytanie na adres: kontakt@slowiara.pl.